Yale Women's Ice Hockey vs. Merrimack Nutmeg Classic Championship Nov. 26, 2016